THÔNG TIN TRAO ĐỔI VĂN BẢN ĐIỆN TỬ TỈNH TUYÊN QUANG

Tháng: Năm: Tổng số gửi đi: 0 | Tổng số nhận về: 0. Tính đến ngày:25/09/2020
STT Sở, ban ngành VĂN BẢN ĐẾN VĂN BẢN ĐI Tổng số
Nhận qua mạng Nhận qua mạng và giấy Nhận qua giấy Tổng số Gửi qua mạng Gửi qua mạng và giấy Gửi qua giấy Tổng số
1 Sở ban ngành 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Huyện, thành phố 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Sở Thông tin và Truyền thông 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Sở Nội vụ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Thành phố Tuyên Quang 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Sở Giáo dục và Đào tạo 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Sở Lao động, TB và Xã hội 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Sở Xây dựng 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Sở Tư pháp 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Sở Tài chính 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Sở Nông nghiệp và PTNT 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Sở Giao thông vận tải 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Sở Kế hoạch và Đầu tư 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Sở Tài nguyên và Môi trường 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Sở Ngoại vụ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Sở Y tế 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Huyện Hàm Yên 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Huyện Lâm Bình 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Huyện Chiêm Hóa 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Huyện Yên Sơn 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Huyện Sơn Dương 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Huyện Na Hang 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Sở Khoa học và Công nghệ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Sở Công Thương 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Huyện ủy Na Hang 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Huyện Sơn Dương 0 0 0 0 0 0 0 0 0