Tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả thủ tục hành chính qua dịch vụ viễn thông công ích
Audio: Tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả thủ tục hành chính qua dịch vụ viễn thông công ích

Chương trình truyền thanh tuyên truyền số hoá truyền hình mặt đất
Ban chỉ đạo đề án số hoá truyền hình mặt đất. Chương trình truyền thanh tuyên truyền số hoá truyền hình mặt đất

Giọt nước giữa đại dương - Phim tài liệu về Đại tướng Võ Nguyên Giáp (Phần 4)
Đại tướng Võ Nguyên Giáp (1911-2014) là vị tướng kiệt xuất của Cách mạng Việt Nam. Cuộc đời và sự nghiệp của ông gắn liền với cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, gắn liền với lịch sử phát triển của Quân đội nhân dân Việt Nam. Ngày chiến thắng, khi được hỏi về công lao của mình,...

Giọt nước giữa đại dương - Phim tài liệu về Đại tướng Võ Nguyên Giáp (Phần 3)
Đại tướng Võ Nguyên Giáp (1911-2014) là vị tướng kiệt xuất của Cách mạng Việt Nam. Cuộc đời và sự nghiệp của ông gắn liền với cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, gắn liền với lịch sử phát triển của Quân đội nhân dân Việt Nam. Ngày chiến thắng, khi được hỏi về công lao của mình,...
Liên kết chuyên mục