CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT HỒ SƠ TỈNH TUYÊN QUANG
Năm
So sánh tỷ lệ giải quyết hồ sơ trong năm 2020
So sánh tỷ lệ giải quyết hồ sơ trong năm 2020
So sánh tỷ lệ giải quyết hồ sơ giữa các Sở ban ngành trong năm 2020
So sánh tỷ lệ giải quyết hồ sơ giữa các Huyện/Thành phố trong năm 2020
BIỂU TỔNG HỢP
CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ
TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TUYÊN QUANG NĂM 2018
BIỂU ĐỒ CHI TIẾT TỔNG HỢP BÁO CÁO
KHÔNG CÓ DỮ LIỆU CỦA THÁNG NÀY
KHÔNG CÓ DỮ LIỆU CỦA THÁNG NÀY
KHÔNG CÓ DỮ LIỆU CỦA THÁNG NÀY
KHÔNG CÓ DỮ LIỆU CỦA THÁNG NÀY
KHÔNG CÓ DỮ LIỆU CỦA THÁNG NÀY
KHÔNG CÓ DỮ LIỆU CỦA THÁNG NÀY
KHÔNG CÓ DỮ LIỆU CỦA THÁNG NÀY
KHÔNG CÓ DỮ LIỆU CỦA THÁNG NÀY
KHÔNG CÓ DỮ LIỆU CỦA THÁNG NÀY
KHÔNG CÓ DỮ LIỆU CỦA THÁNG NÀY
KHÔNG CÓ DỮ LIỆU CỦA THÁNG NÀY
KHÔNG CÓ DỮ LIỆU CỦA THÁNG NÀY