Tên cơ quan : Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang 
Địa chỉ : Số 08, đường 17/8 phường Minh Xuân, thành phố Tuyên Quang
Điện thoại : (0273) 818.611  - Fax: (0273) 810.752