TỈNH ỦY TUYÊN QUANG

 

 

Tên cơ quan: Tỉnh ủy Tuyên Quang

Địa chỉ: Đường 17/8, Phường Phan Thiết, Thành phố Tuyên Quang

Điện thoại: (02073) 812 003 - Fax: (02073) 822 562