Tên cơ quan  : Uỷ ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang 
Địa chỉ : Phường Minh Xuân - TP Tuyên Quang 
Điện thoại (24/24)    : 02073 822 484  - Fax: 02073 822 897.
Điện thoại (văn thư) : 02073 822 475  - E-mail: tuyenquang@chinhphu.vn