Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh về nhiệm vụ và giải pháp năm học 2019 - 2020

16/9/2019 15:2

Tuyenquang.gov.vn: Thay mặt Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thế Giang vừa ký ban hành Chỉ thị 04/CT-UBND tỉnh về nhiệm vụ và giải pháp năm học 2019 - 2020 trên địa bàn tỉnh.Thầy, cô giáo cùng toàn thể các em học sinh trường THPT
Chiêm Hóa trong lễ khai giảng năm học mới 2019 - 2020. Ảnh: Huy Dương

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ thị toàn ngành Giáo dục, các Sở, ban, ngành, cơ quan liên quan và UBND các huyện, thành phố tiếp tục rà soát, quy hoạch, phát triển mạng lưới cơ sở giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh; Nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục các cấp; Nâng cao chất lượng giáo dục, triển khai chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới; đẩy mạnh định hướng nghề nghiệp và phân luồng học sinh sau trung học cơ sở; đổi mới quản lý và nâng caohiệu quả  của giáo dục thường xuyên; tăng cường giáo dụcđạo đức, lối sống, kỹ năng sống, giáo dục thể chất cho học sinh, sinh viên, bảo đảm an toàn trường học; nâng cao hiệu quả giáo dục dân tộc; Nâng cao chất lượng dạy học ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Anh ở các cấp học và trình độ đào tạo; Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học và quản lý giáo dục; Đẩy mạnh giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với các cơ sở giáo dục và đào tạo; Hội nhập quốc tế trong giáo dục và đào tạo; Quản lý, sử dụng hiệu quảcơ sở vật chất đảm bảo chất lượng các hoạt động giáo dục và đào tạo; Phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao.

Để đạt được hiệu quả, chỉ thị được thực hiện với các giải pháp cơ bản: Đẩy mạnh cải cách hành chính về giáo dục và đào tạo; Nâng cao năng lực lãnh đạo của cán bộ quản lý giáo dục các cấp; Sử dụngcó hiệu quả cáccác nguồn lực đầu tư cho giáo dục và đào tạo; Tăng cường công tác khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục; Đẩy mạnh công tác truyền thông về giáo dục và đào tạo.

Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức, triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2019 - 2020 của Bộ Giáo dục và đào tạo và Chỉ thị này. Chủ động xây dựng Kế hoạch và chỉ đạo việc triển khai, kiểm tra, đôn đốc Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thành phố, các cơ sở giáo dục thực hiện tốt các nhiệm vụ chủ yếu, các giải pháp cơ bản năm học 2019 - 2020. Chủ trì, phối hợp với các ngành chức năng, UBND các huyện, thành phố tham mưu cho UBND tỉnh Kế hoạch phát triển các trường phổ thông dân tộc bán trú giai đoạn 2020 - 2025 và mở rộng các trường phổ thông dân tộc nội trúTHCS - THPT trên cơ sở các trường phổ thông dân tộc nội trú trung học cơ sở hiện có; xây dựng quy trình tuyển chọn chức danh hiệu trưởng các trường phổ thông đảm bảo thực hiện chặt chẽ, nghiêm túc, đúng quy định; rà soát cơ sở vật chất, thiết bị dạy học của toàn ngành, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025; xây dựng tiêu chí và quy trình kiểm định, đánh giá công nhận trường phổ thông chất lượng cao của tỉnh.

Bên cạnh đó, chủ trì phối hợp với Sở Tài chính, Sở Nội vụ tham mưu cho UBND tỉnh thực hiện Nghị định số 127/2018/NĐ-CP ngày 21/9/2018 của Chính phủ quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục, đồng thời tổ chức thực hiện tốt Quyết định số 424/QĐ-UBND ngày 14/12/2016 của UBND tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tuyên Quang; nhằm thực hiện đúng các quy định của Nhà nước về Quản lý giáo dục, nâng cao tính hợp lý, hiệu quả trong công tác chỉ đạo và triển khai thực hiện. Rà soát đội ngũ, phối hợp với các trường đại học, học viện có uy tín, có đủ các điều kiện để tổ chức các lớp bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục theo chuẩn, đáp ứng yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, chuẩn bị triển khai chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới.

Trường Đại học Tân Trào xây dựng kế hoạch, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức thực hiện Chỉ thị nhiệm vụ chủ yếu năm học 2019 - 2020, tổng hợp tình hình và định kỳ báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo, UBND tỉnh theo quy định. Tổ chức thực hiện hiệu quả Chiến lược phát triểnTrường Đại học Tân Trào  giai đoạn 2018 - 2025, định hướng đến năm 2030; thực hiện công khai thông tin về các điều kiện đảm bảo chất lượng, các hoạt động cơ bản của nhà trường, tỷ lệ sinh viên có việc làm và các thông tin khác theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Phối hợp với ngành Giáo dục xây dựng kế hoạch, liên kết tổ chứcbồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm và quản lý giáo dục, đảm bảo chuẩn hóa đội ngũ cán bộ giáo viên theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

UBND các huyện, thành phố tổ chức thực hiện các chỉ tiêu về giáo dục và đào tạo trên địa bàn theo Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo, UBND xã, phường, thị trấn triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ giáo dục và đào tạo năm học 2019 - 2020 trên địa bàn. Thực hiện nghiêmQuyết định số 291/QĐ-UBND ngày 31/8/2017 của UBND tỉnh về việc ban hành Đề án sắp xếp lại điểm trường, lớp học gắn với bố trí số lượng người làm việc đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2017 - 2021. Xây dựng quy trình tuyển chọn chức danh hiệu trưởng các trường tiểu học, trung học cơ sở; thực hiện quy hoạch, luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ quản lý giáo dục đảm bảo chặt chẽ, nghiêm túc, đúng quy định, không để xảy ra tình trạng thừa, thiếu giáo viên cục bộ. Tiếp tục huy động xã hội hóa giáo dục, tăng cường cơ sở vật chất, thiết bị, đồ dùng đồ chơi cho các trường, nhóm, lớp mầm non; có các giải pháp duy trì và củng cố vững chắc kết quả phổ cập giáo dục các cấp học và xây dựng trường chuẩn quốc gia; chuẩn bị tốt các điều kiện thực hiện chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới.

Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội -nghề nghiệp chỉ đạo các tổ chức thành viên chủ động phối hợp với ngành Giáo dục, UBND các cấp tuyên truyền vận động đoàn viên, hội viên nâng cao nhận thức về chủ trương, đường lối phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo của Đảng, từ đó tạo động lực thúc đẩy, đóng góp cho sự nghiệp giáo dục của địa phương, xây dựng xã hội học tập.
PV

In bài viết Gửi phản hồi Gửi Email
Liên kết chuyên mục