Triển khai thi hành các Luật, Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV

23/9/2019 10:11

Tuyenquang.gov.vn: UBND tỉnh vừa có văn bản gửi Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh; Các tổ chức chính trị -xã hội tỉnh; Các sở, ban, ngành; UBND huyện, thành phố về triển khai thi hành các Luật, Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV. Ảnh minh họa.
 
Tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV đã thông qua 7 luật, gồm: Luật Giáo dục; Luật Kiến trúc; Luật Quản lý thuế; Luật Đầu tư công; Luật Thi hành án hình sự; Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm, Luật Sở hữu trí tuệ và 10 Nghị quyết.
 
Để thực hiện đầy đủ trách nhiệm được giao theo quy định của Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật, bảo đảm quyền được thông tin về pháp luật của công dân, triển khai thi hành đồng bộ, thống nhất và hiệu quả các Luật, Nghị quyết trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh yêu cầu người đứng đầu các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt sâu rộng các  Luật, Nghị quyết đến cán bộ, công chức, viên chức và nhân  dân bằng các hình thức, nội dung phù hợp với từng đối tượng thuộc phạm vi quản lý; đăng tải Luật, Nghị quyết, tài liệu tuyên truyền do Sở Tư pháp cung cấp trên Trang Thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị; phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước theo ngành, lĩnh vực tổ chức triển khai thi hành các Luật, Nghị quyết; chỉ đạo, yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc phạm vi quản lý tự giác học tập, tìm hiểu, tuân thủ và chấp hành các quy định mới ban hành trong thực thi công vụ và tham gia phổbiến, giáodục pháp luật cho nhân dân;định kỳ hoặc đột xuất tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện theo quy định.
 
Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan thông tin, báo chí tăng cường thông tin, truyền thông, tuyên truyền, phổ biến về nội dung cơ bản của các Luật, Nghị quyết; thực hiện đăng tải, cập nhật tin, bài, ảnh, tài liệu tuyên truyền các Luật, Nghị quyết trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh.
 
Báo Tuyên Quang, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Cổng Thông tin điện tử tỉnh, các cơ quan báo chí tăng thời lượng, lồng ghép tuyên truyền, phổ biến rộng rãi, thường xuyên nội dung cơ bản của các Luật, Nghị quyết trên các chuyên trang, chuyên mục để mọi người cùng biết và thực hiện.
Đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh có văn bản hướng dẫn,tổ chức quán triệt, tập huấn chuyên sâu, tuyên truyền, phổ biến, giới thiệu nội dung, tinh thần của các văn bản luật có liên quan trong phạm vi quản lýcủa ngành.  Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các tổ chức chính trị -xã hội tỉnh, Hội Luật gia tỉnh, Đoàn Luật sư tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức quán triệt, tuyên truyền, phổ biến, giới thiệu các Luật, Nghị quyếtcho hội viên, đoàn viên của tổ chức mình và tham gia tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho nhân dân; vận động hội viên, đoàn viên và nhân dân tự giác học tập, tìm hiểu, tuân thủ và chấp hành pháp luật, tham gia kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật.
 
Công an tỉnh; các Sở: Giáo dục và Đào tạo, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài chính, Y tế, Công thương căn cứ Kế hoạch của Thủ tướng Chính phủ, bộ, ngành Trung ương và điều kiện thực tế của địa phương có trách nhiệm xây dựng Kế hoạch triển khai thi hành các Luật, trình UBND tỉnh ban hành; đồng thời chủ trì theo dõi tình hình thi hành các Luật thuộc lĩnh vực quản lý (Công an tỉnh:Luật Thi hành án hình sự; Sở Giáo dục và Đào tạo: Luật Giáo dục; Sở Kế hoạch và Đầu tư: Luật Đầu tư công; Sở Xây dựng: Luật Kiến trúc; Sở Tài chính: Luật Quản lý thuế; Sở Y tế: Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia; Sở Công thương: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm, Luật Sở hữu trí tuệ).
 
Đồng thời, tổ chức biên soạn tài liệu tập huấn, phổ biến chuyên sâu; hướng dẫn, xác định nội dung, hình thức tuyêntruyền, phổ biến văn bản luật phù hợp với từng nhóm đối tượng, địa bàn; biên soạn, đăng tải, phát hành rộng rãi tài liệu giới thiệu, phổ biến nội dung các văn bản luật; phối hợp với các cơ quan thông tin, truyền thông quán triệt, phổ biến văn bản luật cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc phạm vi quản lý và nhân dân bằng hình thức phù hợp, chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin, hỏi đáp pháp luật, thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến, tổ chức các chương trình đối thoại chính sách pháp luật, phát huy thế mạnh của các phương tiện thông tin, truyền thông, hệ thống loa truyền thanh cơ sở...; bố trí đủ nguồn lực (nhân lực, kinh phí, cơ sở vật chất) thực hiện tuyên truyền, phổ biến văn bản luật theo quy định của Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật.
 
Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng chuyên sâu nội dung cácvăn bản luật cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trực tiếp được giao nhiệm vụ triển khai thi hành Luật; tập huấn, bồi dưỡng, cập nhật quy định mới cho đội ngũ cán bộ thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật để tham gia tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho nhân dân; giải thích, cung cấp đầy đủ quy định của văn bản luật liên quan trực tiếp đến vụ việc đang giải quyết hoặc hướng dẫn tìm kiếm, tra cứu văn bản khi công dân có yêu cầu. Nắm bắtvà phản ánh kịp thời cho các cơ quan nhà nước có thẩm quyền về các ý kiến của nhân dân, phản ứng của dư luận xã hội đối với tính khả thi, hiệu quả, phù hợp của các luật trên thực tế; tổ chức phổ biến, định hướng thông tin kịp thời về những vấn đề nóng, được dư luận quan tâm hoặc cần định hướng dư luận về thực hiện pháp luật.
 
Sở Tư pháp chủ trì phối hợp với các sở, ngành có liên quan tổ chức Hội nghị chuyên đề triển khai, phổ biến các luật được Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 7 thông  qua. Cung cấp đề cương tuyên truyền luật cho các thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh, báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh và UBND các huyện, thành phố để tổ chức tuyên truyền trong cán bộ và nhân dân.
PV
 
 
 

In bài viết Gửi phản hồi Gửi Email
Liên kết chuyên mục